Kinh tế – Thị trường: CẬP NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM THÁNG 09 VÀ 09 THÁNG NĂM 2022